Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING

Zaba Kina vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.


Als Zaba Kina vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van

uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zaba Kina vzw

Zonnebloemstraat 22

2400 Mol

info@zabakina.be

Telefoon: 0477 97 25 98

Contactpersoon: Chris Philipsen, secretaris


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom ?

Uw persoonsgegevens worden door Zaba Kina vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden :

het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers;

het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader;

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Zaba Kina vzw;

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding.


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Bewaartermijn

Zaba Kina vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Zaba Kina vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking

van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zabakina.be.


Wijziging privacy statement

Zaba Kina vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


© Zaba Kina vzw - All rights reserved